Tmax past 12 hrs

  
Monday    18 UTC
Monday    18 UTC
Tuesday   18 UTC
Tuesday   18 UTC
Wednesday 18 UTC
Wednesday 18 UTC
Thursday  18 UTC
Thursday  18 UTC
Friday    18 UTC
Friday    18 UTC
Saturday  18 UTC
Saturday  18 UTC
Sunday    18 UTC
Sunday    18 UTC